Privacy verklaring Webfruit Development

(Please scroll down for English version) 

Inleiding

Webfruit Development (hierna Webfruit) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie is Webfruit?

Webfruit is een Société à Responsabilité Limitée Webfruit Developement - Zaza SARL, kantoorhoudende te (06140 ) Vence, Frankrijk aan 2184 Chemin de la Sine, ingeschreven in het Franse handelsregister van de Kamer van Koophandel (SIRI) onder nummer 800 532 392.

Webfruit is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Webfruit de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Webfruit jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Webfruit persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Webfruit voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Webfruit worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Telefoonnummer, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Webfruit heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Webfruit over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Webfruit. Je kunt verzoeken dat Webfruit je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Webfruit te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Webfruit of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Webfruit te verkrijgen. Webfruit zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Webfruit je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Webfruit

Een verzoek kan verstuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Webfruit zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Webfruit een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Webfruit je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Webfruit verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Webfruit ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Webfruit worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Webfruit worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Webfruit je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Webfruit jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacy statement Webfruit Development 

Introduction

Webfruit takes your privacy very seriously and shall handle your personal data with the utmost security and care. In this Privacy Statement you will learn how we handle your data as well as learn about your rights concerning our processing of your data. We advise that you read this Privacy Statement thoroughly. Should you have any questions or remarks, please contact us at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Who is Webfruit?

Webfruit is the Société à Responsabilité Limitée (SARL) Webfruit Developement - Zaza , with registered office at (0614 ) Vence, France listed at the Traderegister of the French Chamber of Commerce under 800 532 392 (SIRI).

Webfruit is as the controller ultimately responsible with regard to the processing of your personal data.

How does Webfruit use your personal data?

Underneath you will find an overview of the purposes for the processing of your personal data. You will also find a specification of which data Webfruit uses for that specific purpose, the legal justification, and the amount of time Webfruit keeps this data. For clarity’s sake, we have categorised the purposes.

Services, customer management and financial administration
Purpose: Financial administration
Information: Company name, Billing address, Outstanding balance
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: As long as necessary for this purpose
   
Purpose: Services
Information: Home address, Email, Data necessary to provide the service, Data generated by the service
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: As long as necessary for this purpose
   
Purpose: Invoicing
Information: Home address, Email, Data necessary to provide the service, Data generated by the service
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: As long as necessary for this purpose
   
Purpose: CRM
Information: Name, Username, Email, Location, Phone
Legal basis: Legitimate interests
importance: Commercial interests
Storage period: As long as necessary for this purpose
   
Marketing
Purpose: Newsletter
Information: Name, Email, Click behaviour, Online behaviour Legitimate interests
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: As long as necessary for this purpose
   
Website
Purpose: Website analytics
Information: Online behaviour, Location
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: As long as necessary for this purpose
   
Security and fraud prevention
Purpose: data security
Information: Phone, Name, Address
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: As long as necessary for this purpose
   

How did we obtain your personal data?

Webfruit has obtained your data because you have provided this data to us. .

What are your rights?

Under the European General Data Protection Regulation you have a number of rights with regard to your data and the processing thereof:

Access

You may access your personal information and make any necessary changes in your account. If you would like to see which personal data Webfruit has obtained about you, you may exercise your right of access by submitting a request to Webfruit.

Making changes

If you wish to make changes to the personal information that you have seen as a result of a request for access and you are unable to make the changes yourself in your account, you may request that Webfruit makes these changes for you. You may request that Webfruit modifies, corrects, supplements, erases or shields your information.

Restriction of processing of personal data

You also have the right, under certain conditions, to ask Webfruit to restrict the processing of your personal data.

Right to object

If processing of your data takes place on the grounds of 'legitimate interest' by Webfruit or a third party, you have the right to object to that processing.

Portability of data

You have the right to obtain your personal data from Webfruit. Webfruit will provide this in a structured and commonly used format, which can easily be opened using commonly used digital systems.

Withdrawing consent

When the legal basis for a particular processing is your explicit consent, you have the right to withdraw that consent. This does not affect past processing, but does mean that we will no longer be allowed to process this data in the future. It may also result in Webfruit no longer being able to provide you with certain services.

Response from Webfruit

A request can be sent to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Webfruit will comply with your request as soon as possible and in any case no later than one (1) month after Webfruit has received such a request. If Webfruit rejects your request, we will indicate in our reply why the request was rejected.

Recipients of your personal data

It is possible that Webfruit is required to submit your data to a third party, for example to fulfil a legal obligation.

What are cookies and how does Webfruit use them?

Cookies are small pieces of (text) information that are sent to your browser when you visit the website of Webfruit and then stored on the hard disk or in the memory of your device. The cookies placed via Webfruit’s website cannot damage your device or the files stored on it. With 'cookies', we also mean comparable techniques collecting information, such as device fingerprinting.

Can changes be made to this Privacy Statement?

This Privacy Statement is subject to changes. We therefore advise you to regularly read the Privacy Statement for any such changes.

Questions, remarks, and complaints

If you have any questions regarding this Privacy Statement or the way in which Webfruit uses your data, you can send an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. If you have a complaint about the way your data is processed, please send an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Furthermore, you always have the right to contact the competent national data protection authority. In The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.